Minotou, Charikleia, IFOAM AGRIBIOMEDITERRANEO, Derigny 49, 10434, Athens, Greece